தூத்துக்குடியில் மனித உரிமை வாழ்வு பணிக்குழுவினர் உண்ணாவிரதம்

Š†‰ehz, BL.11-

Š†‰ehz›¥ R¦† E¡ÛU YÖ²° T‚ehµ«]Ÿ ÚS¼¿ EQÖ«WR ÚTÖWÖyP• SP†‡]Ÿ.

EQÖ«WR•

Š†‰ehz UÛ\UÖYyP R¦† E¡ÛU YÖ²° T‚ehµ«]Ÿ Š†‰ehz WÖ^ÖÈ ”jLÖ ˜Á“ ÚS¼¿ EQÖ«WR ÚTÖWÖyP• SP†‡]Ÿ. ÚTÖWÖyP†‰eh NyP BÚXÖNLŸ Ù^WÖ¥| h£r RÛXÛU RÖjf]ÖŸ. ˜Á]Ö· ÙNVXÖ[Ÿ ¦ÚVÖ Ù^VqXÁ, U‡, A‹ÚRÖ‚V•UÖ· BfÚVÖŸ ˜ÁÂÛX Yf†R]Ÿ. OÖ]ÙN¥Y• YWÚY¼¿ ÚTp]ÖŸ.

Š†‰ehz UÛ\UÖYyP ˜RÁÛU h£ By¤, ˜RÁÛU ÙNVXÖ[Ÿ N†‡VÚSNÁ, f½ÍRY YÖ²°¡ÛU CVeL AÛUTÖ[Ÿ r‹R¡ÛU‹RÁ, UÖŸepÍy L•ïÂÍ| Lyp UÖYyP ÙNVXÖ[Ÿ L]LWÖÇ, C‹‡V L•ïÂÍ| Lyp UÖYyP ÙNVXÖ[Ÿ ÚUÖLÁWÖÇ BfÚVÖŸ p\“ AÛZTÖ[ŸL[ÖL LX‹‰ ÙLց| ÚTp]Ÿ.

ÚLÖ¡eÛLL·

R¦† f½ÍRYŸLºeh GÍ.p, E¡ÛUÛV U¿eh• BÛQ 1950 T†‡ 3-I U†‡V AWr EPÚ] eL ÚY|•, ‡VWNŸ WjLSÖ† –ÍWÖ hµ A½eÛL›ÁTz R¦† f½ÍRYŸ, R¦† CÍXÖ–VŸ BfÚVÖ£eLÖ] CP J‰egy| T¡‹‰ÛWÛV EP]zVÖL ÙNV¥T|†R ÚY|•, UR†‡Á ÙTVWÖ¥ R¦† UeLÛ[•, ÚRpV C] UeLÛ[• ‘¡eL iPÖ‰. R–²SÖ| AWr R¦† f½ÍRYŸLÛ[ GÍ.p. TyzV¦¥ ÚNŸeL ÚLÖ¡ NyPUÁ\†‡¥ ˆŸUÖ]• ŒÛ\ÚY¼½ U†‡V AWÛN Y¦¿†R ÚY|• GÁT] ÚTÖÁ\ ÚLÖ¡eÛLLÛ[ Y¦¿†‡ ÚTÖWÖyP†‡¥ LX‹‰ÙLցPYŸL· ÚTp]Ÿ.

VÖŸ-VÖŸ?

iyP†‡¥ ÙT¡VÖŸ ‡WÖ«PŸ LZL TÖ¥ ‘WTÖLWÁ, B‡†R–ZŸ ÚTWÛY UÖYyP ÙNVXÖ[Ÿ UÚ]ÖLŸ, UÛ\UÖYyP T‚L· J£jfÛQTÖ[Ÿ H.TÁßÙN¥Y• E·TP TXŸ LX‹‰ ÙLցP]Ÿ.