அருந்ததியர்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்கும்போது அருந்ததியர் என்றே வழங்க வேண்டும்

«£‰SLŸ,BL.10-
A£‹R‡VŸ C] UeL· 3 NR®R CP J‰egy zÁ TVÛ] ÙT¿• YÛL›¥ AYŸLºeh NÖ‡oNÖÁ½R² YZjh• ÚTÖ‰ A£‹R‡VŸ GÁ¿ h½‘yÚP YZjL ÚY|• GÁ¿ R–²SÖ| A£‹R‡VŸ NjL• «£‰SLŸ UÖYyP ŒŸYÖL†‰eh ÚLÖ¡eÛL «|†‰· [‰.

ÙNV¼hµ

R–²SÖ| A£‹R‡VŸ Nj L†‡Á «£‰SLŸ UÖYyP fÛ[›Á ÙNV¼hµ iy P• UÖYyP† RÛXYŸ LP¼LÛW RÛXÛU›¥ SÛPÙT¼\‰. UÖŒX ‰ÛQ† RÛXYŸ ÙTÖÁÄo NÖ–, UÖŒX ÙNV¼hµ E¿ ‘]Ÿ AŸ^ØQÁ, ÙS¥ÛX UÖYyP RÛXYŸ TÖ¨ BfÚVÖŸ ˜ÁÂÛX Yf† R]Ÿ. CeiyP†‡¥ UÖŒX ÙTÖ£[Ö[Ÿ Ne‡ÚY¥, UÖŒX ŒŸYÖL ÙNVXÖ[Ÿ ÚNLŸ E·TP TXŸ ÚTp ]Ÿ.

ˆŸUÖ]jL·

CeiyP†‡¥ g²eLP ˆŸUÖ]jL· ŒÛ\ÚY¼\ TyP].

UÖ®WÁ Jz®WÄeh AWr «ZÖ SP†R ÚY|•, A£‹R‡VŸ C] UeLºeh 3 NR®R R CP J‰egy zÁ TVÁ fÛPeh• YÛL ›¥ NÖ‡o NÖÁ½R² YZj h• ÚTÖ‰ A£‹R‡VŸ G] h½‘yÚP YZjL ÚY |•. R–²SÖ| AWrT‚ VÖ[Ÿ ÚRŸYÖÛQV• SP†‡V «.H.K. ÚRŸ«¥ A£‹R‡VŸ C] UeLºe LÖ] ˜z°L· A½«eLTP «¥ÛX. ‡ UÁ\†‡¥ YZeh E·[‰ GÁ\ LÖW Q†ÛR LÖyz Œ¿†‡ ÛYe LTy|·[‰. C‹R ˜z «Û] «ÛW«¥ A½«eL R–ZL AWr SPYzeÛL G|eL ÚY|•.

R–ZL†‡¥ E·[ SL WÖyp U¼¿• AWr BÍT† ‡¡, A\ŒÛXV†‰Û\ ÚLÖ«¥L· U¼¿• AWr† ‰Û\L¸¥ ‰“W°T‚ LÛ[ RÂVÖ£eh Lցz WÖey «|YÛR Œ¿†R ÚY|•. CT‚Lºeh UÖYyP ÚYÛX YÖš“ A¨YXL• ™X• T‚VÖ [ŸLÛ[ ÚRŸ° ÙNšV ÚY|•.

UVÖ]•

«£‰SLŸ UÖYyP†‡¥ E·[ A£‹R‡VŸ C] UeLºeh UVÖ]˜• C¥ÛX. UVÖ] TÖÛR• C¥ÛX. A£‹R‡VŸ R VÖL UVÖ]†‡¥ RL]•ÙNš • YÛL›¥ UVÖ]• AÛU†‰ ÚUÛP Lyz†RW ÚY|•. R–ZL†‡¥ NUo qŸ L¥«ÛV EP]zVÖL SÛP˜Û\eh ÙLց|YW ÚY|•.

ÚU¼LPYÖ¿ ˆŸUÖ]j L· ŒÛ\ÚY¼\TyP]. ˜z«¥ h|AZLŸ SÁ½ i½]ÖŸ.